شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


بستن سوراخ دهلیزی( ASD)از طریق کاتتریزاسیون

وسایل مختلف ,در اندازههای متفاوت برای بستن سوراخ دهلیزی وجوددارد که پزشک معالج باتوجه به چگونگی ساختار سوراخ(شکل،اندازه ،محل) ،یکی ار آنها را انتخاب میکند. تصویر 1


اکثراین وسایل دارای استاندارد های بین المللی بهداشتی(اتحادیه اروپا و/یا انجمن نظارت بر دارو غذا آمریکا) بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان کشور وارد و مصرف میشوند.جنس و پوشش این وسایل به نحوی طراحی شده اند که با بافت بدن وقلب سازگاری داشته و ایجاد واکنش جسم خارجی را نمی نماید.ر موارد نادری حساسیت پوستی به نیکل در برخی از بیماران(فقط در برخی از وسایل)رخ میدهد، که گذرا ودرمان پذیر هستند.


تصویر 1 - وسایل متفاوت برای بستن سوراخ دهلیزی

چگونه یک ASD در کت لب وباروش کاتتریزاسیون بسته شود ؟

از طریق کشاله ران یک کاتتر( به مبحث کاتتریزاسیون مراجعه شود )،وارد ورید رانی وسپس از طریق ورید اصلی تحتانی(IVC ) وارد دهلیز راست شده ،از سوراخ دهلیزی( ASD) عبور داده شده ووارد دهلیز چپ می شود . مشاهده شود. (تصاویر 3 و 2)

با واسطه این کاتتر، با یک کابل ظریف، وسیله مخصوص بستن سوراخ در محل سوراخ ASD قرار گرفته وآنرا مسدود می کند.سپس کاتتر و کابل از قلب خارج میشوند (تصویر 4 ). تمامی این مراحل در اتاق آنژیوگرافی (کت لب ) بوسیله اشعه X مشاهده میشود. معمولا پزشک همزمان از اکو مری( TEE) هم استفاده میکند.

وسیله مسدودکننده سوراخ بصورت یک دار بست مطمئن دولایه دیواره دهلیزی را بهم متصل کرده وجزئی از دیواره قلب می شود.تدریجا" درطی 3تا 6 ماه بافت دیواره قلبی روی وسیله مسدودکننده را پوشش می دهد . این عمل حدود دو ساعت طول می کشد که معمولا درکودکان وبرخی از بزرگسالان تحت بیهوشی عمومی انجام می شود.تصویر 2- نحوه بستن سوراخ ASD


تصویر 3- نحوه بستن سوراخ ASD با آمپلاتزر

خطرات ناچیزی ممکن است در حین بستن سوراخ دهلیزی رخ دهد ، برخی ازاین خطرات به شرح زیر است :

1- کاتتر ممکن است به دیوارقلب آسیب برساند .

2- ممکن است وسیله مسدود کننده سوراخ دهلیزی در محل مناسب خود قرار نگیرد ویا جابجا شود . دراین حالت معمولا خارج کردن آن از طریق همان کاتترانجام می شود .ولیکن گاهی این اقدام میسر نمی باشد وباید عمل جراحی قلب باز در همان روز صورت گیرد .

در صورت نیاز به عمل جراحی قلب باز جهت خارج کردن وسیله ،همزمان سوراخ بین بطنی باروش جراحی بسته می شود.

3- اختلات ریتم قلبی نسبتا" شایع وزودگذر هستند ولی بلوک قلبی که درآن ارتباط مستقیم هدایتی قلب قطع میشود درموارد نادری رخ می دهد .درصورت بروز بلوک قلبی پزشک در مورد جزئیات آن با شما صحبت خواهد کرد در صورت بروز بلوک قلبی ممکن است به طریقه جراحی وسیله از قلب خارج شود . در برخی از موارد بلوک قلبی که مدتی بعد از بستن سوراخ قلبی رخ داداه باشد ویا با خارج کردن وسیله ریتم قلبی بهبودی نیابد بیمار باید بصورت مادام العمر از وسیله ای موسوم به ضربان ساز قلب ( پیس میکر ) استفاده کند .

 

مراقبتهای بعداز بستن سوراخ دهلیزی

کودک شما برای 48 ساعت در بیمارستان تحت نظر خواهد بود ودر این مدت باکمک نوار قلب واکوکاردیوگرافی محل قرار گرفتن وسیله واختلالات احتمالی ریتم قلبی ومشکلات احتمالی دیگر بررسی می شود. پس از ترخیص کودک شما باید تا یک ماه از قرص کلوپیدگرول و تا 6 ماه قرص آسپرین جهت رقیق شدن خون وپیشگیری ازایجاد لخته های کوچک روی وسیله درون قلب دریافت نمایید .

در طول 24 ساعت اول بعد از بستن سوراخ دهلیزی ، مشابه انجام هرنوع کاتتریزاسیون قلبی احتمال خونریزی جزئی از محل کشاله ران وجود دارد ( مراجعه به مراقبتهای بعداز کاتتریزاسیون )

در موارد زیر باید آسپرین حتما" قطع وبه پزشک معالج اطلاع داده شود :

1- بروز تب یا سرماخوردگی در کودک

2- تماس کودک بابیمار مبتلا به آبله مرغان

در این موارد تجویز استامینوفن بلامانع خواهد بود .نصویر 4- نحوه بستن ASD