شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


آیا امکان پیشگیری از بیماری مادرزادی قلبی وجود دارد؟

بطور کلی خیر! امکان پیشگیری از بیماری های مادرزادی قلبی وجود ندارد. در برخی از بیمارهای مادرزادی قلب نقش عوامل خاص شناخته شده هستند، مثل بیماری مادرزادی قلبی ناشی از سرخجه مادرزادی. با واکسیناسیون علیه بیماری سرخجه قبل از بارداری می توان از بروز این بیماری وگرفتاری های قلبی آن پیشگیری کرد.

بروز برخی از بیماریهای مادرزادی قلب را به مصرف دارو در زمان بارداری نسبت می دهند. با کنترل مصرف دارو در زمان بارداری تحت نظر پزشک معالج می توان از بروز این دسته از بیماریهای قلبی مادرزادی نیز پیشگیری نمود.