شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


چرا باید بیماری قلبی فرزند خود رابشناسیم؟

دلائل زیادی برای ضرورت شناخت هرچه بیشتر شما از بیماری قلبی مادرزادی فرزندتان از زمان تولد وجود دارد .

- اطلاع از سیر بیماری وآینده فرزندتان

- مشارکت تصمیم گیری در برنامه درمانی باپزشکان معالج

- انجام مشاوره صحیح باپزشکان ویاکسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی مثل نشریات – کتب واینترنت

- مراجعه به پزشکان جهت درمان به موقع

- تعویض تیم درمانی فرزندتان در مواقع ضروری

باتوجه به تنوع مراکز درمانی وسطح ارائه خدمات انها ، تجربه وعلم پزشکان معالج ومحدودیت امکانات در برخی ازمراکز ضروری است شما ازمنابع مختلف وبخصوص مشاوره با پزشک معتمد و مطلع در زمینه بیماری های مادرزادی قلبی شناخت لازم از بیماری فرزندتان را بدست آورید .

 

درمان به موقع ودر مرکز مناسب مهمترین اصل در معالجه بیماران مادرزادی قلبی می باشد

در شرائطی که هنوز سیستم شناسائی ، ثبت وارجاع ( Registration ) بیماران مادرزادی قلب در کشور ما وجود ندارد مسئولیت والدین در شناخت ودر مان کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی افزایش می یابد . هر چند مسئول اخلاقی عدم تصمیم گیری به مو.قع در درمان مناسب ویا ارجاع به موقع فرزند شما میتواند پزشک معتمد شما باشد ولی صدمه گاه جبران ناپذیر عدم اقدام مناسب وبه موقع را فرزند شما وخانواده شما باید تحمل کنند.