شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


هیچگاه بیماری مادرزادی قلبی در دوبیمار شبیه هم نیستند .

یکی از ....... من هم همین بیماری را داشت. ......... مثل بچه من بود. این تعابیر فقط سبب راهنمائی غلط شما می شود هیچ دو بیماری شبیهه هم نیستند.

ممکن است دوبیمار نقص مادرزادی مشابه داشته باشند ولی تظاهر، عوارض وسیر بیماری میتواند کاملا متفاوت باشد.

هیچگاه اطلاعات علمی را از افراد غیر متخصص در رشته مربوطه بدست نیاورید. خویش ، قوم ، همسایه ،آشنایان وحتی پزشک غیر متخصص دربیماری مادرزادی قلب نمی توانند اطلاعات کامل وضروری در مورد بیماری مادرزادی قلب فرزند شمارا در اختیار شما قرار دهند .بسیاری از این افرادبه دلیل دلسوزی وهمدردی باشماممکن است اظهار نظر هائی بنمایند که هرچند موجب خشنودی موقت شما شود ولی میتواند بامنحرف کردن شما از تصمیم ودرمان به موقع به سلامتی وآینده فرزندتان صدمات جبران ناپذیری وارد نماید .