شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


بیماران و والدین گرامی :

در صورتیکه فکر می کنید خاطرات بیماری شما و یا فرزند شما ممکن است به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند، برای ما ارسال نمایید. فقط در صورت تمایل و موافقت شما امکان ارتباط دیگر بیماران با شما بدون درج نام و اطلاعات شخصی شما امکان پذیر خواهد شد. 

 

Invalid Input

Invalid Input