شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


نقص کانال دهلیزی بطنی Atrioventriculer septal defect) - AVSD) :

در دوره جنینی بخشی از دیواره فوقانی بین دو دهلیزودیواره تحتانی بین دوبطن(قسمتی که دریچه های میترال وتریکوسپید را از هم جدا می کند) به همراه بخشی از دریچه های میترال وتریکوسپید ،از بافت مخصوص جنینی تکامل می یابند . نقص جنینی در این بافت مخصوص می تواند هر سه قسمت زیر ویا بخشی از آنها را درگیر کند وایجاد بیماری AVSD نماید .

  • دیواره بین دودهلیز (ASD )
  • دیواره بین دوبطن (VSD)
  • دریچه های تریکوسپید ومیترال ( نارسائی دریچه ها )


لذا بیماری AVSD ممکن است در هر فرد مبتلا یکی از حالات زیر را داشته باشد.( تصویر متحرک1)

  1. AVSD ناقص ( Partial AVSD ) : نقص دیواره بین دهلیزی ودریچه میترال تریکوسپید بدون نقص در دیواره بین دوبطن
  2. AVSD کامل (complete AVSD ) : نقص هم در دیواره دهلیزی وهم دیواره بطنی وهم هر دودریچه وجود دارد
  3. AVSD بنیابینی( Transitional AVSD): حالت بنیابینی دوحالت بالااست .در این حالت یا VSD وجود ندارد ویا محدود است .

بیماری AVSD نسبتا شایع است وشامل 5% بیماری های مادرزادی قلبی می شود.

گروهی از بیماران که مبتلا به سندرم داون هستند تا حدود 50% مبتلا به نوع کامل AVSD میباشند.


علائم بیماری ( AVSD) :

مشابه بیماران مبتلا به نقص دیواره دهلیزی( ASD) یا نقص دیواره بین بطنی (VSD ) ویا هر دو همراه بانارسائی دریچه های میترال وتریکوسپید می باشد ( به بیماری VSD و ASD مراجعه شود ).


درمان بیماری ( AVSD):

درمان فقط جراحی قلب باز می باشد که زمان آنراپزشک معالج به شما می گوید.

در انواع Partial معمولا" می توان زمان عمل را تابعد از شیر خوارگی به تعویق انداخت. در انواع دیگر برای جلوگیری از بالا رفتن فشار عروق ریوی ومشکلات ناشی از نارسائی قلبی باید در سال نخست بیمار تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد .


تصویر متحرک 1- نقص کانال دهلیزی بطنی


پیش آگهی بعد از عمل جراحی قلب :

معمولا" به استثنای باقیماندن نارسائی خفیف در دریچه های تریکوسپید ومیترال دراکثر موارد نتیجه عمل وآینده کودکان عالی است .گاهی نارسائی باقیمانده در دریچه میترال شدیداست و نیازبه عمل جراحی مجدد خواهد بود .