شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


پرولاپس میترال (Mitral valve prolapse)

دریچه میترال در بین دهلیزوبطن چپ قرار گرفته این دریچه توسط رشته های عضلانی به دیواره بطن چپ متصل است. این رشته های عضلانی در زمان خروج خون از بطن چپ بدرون سرخرگ آئورت(زمان سیستول)، دریچه میترال را به نحوی نگه می دارند که دریچه با ثبات بوده وخون از بطن چپ بدرون دهلیز چپ پس زده نشود . (تصویر 1).

در بیماری پرولاپس میترال درهنگام انقباض بطن چپ این رشته ها قادر به نگهداری لت های دریچه میترال در محل معمول خود نیستند ولت ها بدرون دهلیز چپ برجستگی پیدا می کنند (مشابه اثر باد درچتر نجات ).گاهی این برجستگی دریچه میترال بدرون دهلیز چپ به نحوی است که مقداری از خون بطن چپ از لای لت های دریچه بدرون دهلیز چپ باز می گردد که آنرا نارسائی دریچه میترال می نامند .

پرولاپس دریچه میترال نسبتا" شایع می باشد ودرهر 100نفر جمعیت 10 الی 15 نفر به آن مبتلا می باشند .شایعترین تظاهر پرولاپس دریچه میترال درد ،طپش وآریتمی( بی نظمی ضربان قلب) است.

در کودکان پرولاپس دریچه میترال معمولا" بدون علامت بوده ولی گاهی با بی نظمی ضربان قلب یا درد قفسه سینه همراه است .تصویر 1- برجستگی دریچه میترال بدرون دهلیز چپ در مقایسه با حالت طبیعی
تصویر متحرک 1