شما مسیر پر افت و نشیبی را طی کردید تا اکنون فرزندتان را سالم در کنار خود دارید

داستان شما می تواند راهنمای خوبی برای خانواده هایی باشد که در ابتدای این راه قرار دارند

ممکن است داستان بیماری قلبی فرزند شما به خانواده دیگری در کاهش نگرانی و تصمیم درست در درمان فرزندشان کمک کند


حفرات (خانه‌های) قلب:

در تصویر 3 می بینید که قلب دارای 4 حفره (خانه) است. دو حفره بالائی دهلیزهای راست و چپ و دو حفره پائینی بطن های راست و چپ هستند.

دیواره بین حفرات:

یک دیواره داخلی قسمت راست و چپ قلب را از هم جدا می سازد. قسمتی از دیواره که بین دو دهلیز است دیواره بین دهلیزی و قسمتی که بطنهای راست و چپ را جدا می سازد دیواره بین بطنی می‌نامند.

 

دریچه‌های قلب و نقش آنها در عملکرد صحیح جریان خون:

قلب دارای چهاردریچه است که سبب می‌شوند جریان خون از قلب به سیستم عروقی و از سیستم عروقی بطرف قلب در یک جهت رخ می دهد. به این معنی که خونی که از دهلیز به بطن می‌رود نباید از بطن‌ها به دهلیزها برگردد و یا خونی که از بطنها به سیستم شریان (آئورت و شریان ریوی) وارد میشود نباید به درون بطنها پس بزند.

در تصویر3، دریچه های چهارگانه قلب را مشاهده می نمائید:

1- دریچه تریکوسپید (سه لتی) بین دهلیز راست وبطن راست است.

2- دریچه میترال (دولتی) بین دهلیز چپ و بطن چپ است.

3- دریچه شریان ریوی بین بطن راست و شریان ریوی است.

4- دریچه آئورت، بطن چپ را از شریان آئورت جدا می‌سازد.

 

وظیفه دریچه‌های قلب بطور ساده عبارتند از:

  1. دریچه تریکو سپید: بین دهلیز راست و بطن راست قراردارد. در هنگام انقباض بطن راست (عمل پمپ خون از بطن راست به شریان ریوی) این دریچه بسته شده و مانع برگشت خون از بطن راست به دهلیز راست می‌شود، برگشت خون از این دریچه را نارسایی دریچه تریکوسپید می نامند که مقدار اندک آن بدون اهمیت بالینی است.
  2. دریچه میترال: بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. در زمان خروج خون از بطن چپ قبل از باز شدن دریچه آئورت، دریچه میترال بسته شده و مانع پس زدن خون از بطن چپ به دهلیز چپ می‌شود. در برخی حالات غیرطبیعی و بیماریهااین دریچه عملکرد بسته شدن را بخوبی انجام نمی دهد و بخشی از خون بطن چپ بدرون دهلیز چپ پس می‌زند، این حالت را نارسائی دریچه میترال می‌نامند.
  3. دریچه آئورت : مهمترین دریچه قلب است. این دریچه بین بطن چپ و شریان اصلی بدن یعنی آئورت قرار دارد. وظیفه این دریچه بسته شدن در هنگام پر شدن بطن چپ و بازشدن در هنگام انقباض بطن چپ و ورود خون به شریان آئورت است.پس زدن خون از این دریچه در هنگام بسته بودن آن را نارسائی دریچه آئورت می‌نامند که همواره دارای اهمیت بالینی است و باید بیش از دیگر دریچه های قلب مورد توجه پزشک و بیمار باشد.
  4. دریچه شریان ریوی: بین بطن راست و شریان ریوی قرار دارد. در موقع انقباض بطن راست این دریچه باز می شود و خون بطن راست را جهت گرفتن اکسیژن بدرون عروق ریوی هدایت می‌کند. نارسائی خفیف این دریچه اهمیت بالینی قابل توجه ندارد.

 


تصویر 3